Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Hizmetlerimiz

Müşteri Operasyonları

Sayaç Endeks Okuma

​​​​Ödeme bildirimine esas tüketim dönemi, ödeme bildirimlerinin hazırlanması ve müşteriye tebliği ile ilgili usul ve esaslar, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma hükümlerine göre düzenlenmektedir. Müşteri sayacından ödeme bildirimine esas tüketim dönemleri itibarıyla dönem sonu endeksler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda AYEDAŞ tarafından okunmaktadır. Okunan endekslere göre düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce müşteriye tebliğ edilmektedir.

​​​​Endeks okuma ekipleri, AYEDAŞ sorumluluk bölgesindeki tüm sayaçları belirli bir plan dahilinde okumaktadırlar. Belirli bir miktarın üzerinde tüketime sahip olan müşterilerimizin tüketim endekslerinin, profil ile taleplerinin takibinin sağlanması, sayaç arıza ile müdahalelerin raporlanması sayesinde talep tahminlerinin daha gerçekçi oluşturulması ve ticari kayıpların azaltılması amacıyla uzaktan sayaç okuma uygulamasına başlanmıştır.

Müşterilere düzenlenecek ödeme bildirimlerinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,
 • Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,
 • Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
 • Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,
 • Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
 • Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,
 • Vergi, yasal kesinti ve borçlar,
 • Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,
 • Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,
 • Müşteri Hizmet Merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile kurumsal internet adresi,
 • Günlük enerji tüketim ortalaması,
 • Bir sonraki okuma dönemi,
 • Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç.​​

Kesme ve Bağlama

​Dağıtım Şirketi tarafından aşağıda belirtilen durumlarda kullanım yerinin enerjisi kesilmektedir:

 • Kullanım yerinin tahliye edilmesi nedeniyle ikili anlaşma veya perakende satış sözleşmesi sona erdirilerek elektrik tüketilmesi,
 • İkili anlaşma ve perakende satış sözleşmesinin olmaması
 • Kaçak elektrik tespiti ile kaçak elektrik ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımı sonucunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
 • Elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemez. Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişilerin bu kapsamdaki borçları nedeniyle elektriği kesilebilir.

Elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Yeni abonelik ve tahliye işlemlerinde, mesai saatleri dışında yapılan başvurularda en geç takip eden ilk iş günü, mesai saatleri içerisinde yapılan başvurularda ise aynı gün içerisinde tedarikçi tarafından dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı ve/veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren, elektrik sayacının erişilebilir olması ve sayaç bağlantılarının uygun olması durumunda, dağıtım şirketi aşağıda belirtilen sürelerde işlemi gerçekleştirir.​

 • Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde (Açma: 24 saat, Kesme: 1 gün içerisinde) ,
 • Kırsal dağıtım bölgesinde (Açma: 48 saat, Kesme: 2 gün içerisinde)

Yapılacak bağlama işleminden sonra tüketiciye yazılı olarak bağlama bildirimi bırakılır. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, telefon numarası bulunması halinde kısa mesaj ile de bildirim yapılır.

Elektrik enerjisinin bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.

Sayaç Değişimi ve Kalibrasyon

14.03.2014 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Dağıtım Faaliyeti"ni düzenleyen 9'uncu maddesinin 1'inci ve 9'uncu fıkralarında sırasıyla;

"(1) …Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur…" "(9) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesinde;

"(1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür. (2) Tüketici, kullanım yerine ait sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, dağıtım şirketinin

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 51. maddesinde;

"(1)Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir. 

(2) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde periyodik muayene sebebiyle değiştirilmesi gereken tüketici mülkiyetindeki sayaç, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketi mülkiyetinde olan bir sayaç ile değiştirilir. Eski sayacın ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıması halinde, söz konusu sayacın dağıtım şirketince tekrar kullanılabilmesi için periyodik muayeneden geçirilmesi zorunludur.

(3) Arızalanan, hasar gören veya ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi gereken sayaç yerine dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketinin mülkiyetinde olan bir sayaç takılır."

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliğinin 4. maddesinde;

"(1) OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi tüketim limiti Kurul tarafından belirlenir. Bu limit dağıtım şirketinin talebi halinde Kurul onayı ile yılda bir defa revize edilebilir. Kurul tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketimi olan sayaçların, en geç bir yıl içerisinde, OSOS kapsamına alınması zorunludur."

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliğinin 5. maddesinde;

"(1) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda sunulan hükümler uyarınca, elektrik sayacı değişim, bakım ve işletme sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğundan, AYEDAŞ tarafından yetkilendirilen görevliler dışında, elektrik sayaçlarına veya ölçüm sistemine müdahale edilmemesi gerekmektedir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42. maddesinde tanımlanan müdahalenin niteliğine göre "Kaçak Elektrik Kullanımı" olarak adlandırılan eylemler hakkında  hukuki ve/veya cezai işlemler başlatılmaktadır.

Yükleniyor

yükleniyor