Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Hizmetlerimiz

Yeni Bağlantı

Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler

​​​​Bağlantı başvurusu, dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Elektrik güç tahsisini isteyen başvuru sahibinin, şirketimizle olan işleri, sözleşmeleri ve diğer işlemleri bizzat takip ve sonuçlandırması esastır. Ancak, bunlar için vekil atanması halinde, istenen temsil yetkilerini kapsayan noter onaylı vekâletname ibraz edilmelidir.​

Gerekli Belgeler

Bağlantı Başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin Bağlantı Başvurusu başlıklı 10. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

 • Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.
 • Birinci madde kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;
  • Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,
  • İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31'inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,
  • Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30'uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
  • İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,
  • Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,
  • 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,
  • İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,
  • İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.
 • ​Dağıtım sistemine bağlanmak ve dağıtım sistemini kullanmak suretiyle elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişinin dağıtım sistemine bağlantısı hakkındaki bağlantı görüşü; önlisans süreci kapsamında Kurum tarafından yazılı olarak istenmesi üzerine bu Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde oluşturularak bildirilir. Dağıtım şirketi tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yerli kömüre, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik tanınır. Diğer hallerde, elektrik piyasası mevzuatında başka özel bir düzenleme olmaması durumunda başvuru sırasına göre işlem yapılır.
 • ​ Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Geçici Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.)
1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine,  kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Bunun yanında, Bağlantı Anlaşması yapılmadan önce 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca yapı denetimine tabi yapılar için denetim kuruluşunca verilecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılan/yaptırılan yapılar için ilgili mühendis tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan diğer yapılar (3194 s. K m. 27 uyarınca ruhsata tabi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar) için dağıtım şirketi tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, Dağıtım şirketince yapılacak olan tesisat kontrol onay evrakı, Topraklama ölçüm formu, iş bitim belgesi, Geçici kabul tutanağı (3'üncü şahıslarca yapılmış trafo, saha dağıtım kutusu ve şebeke direkleri için) ibraz edilmelidir. ​

Bağlantı Anlaşması

​​​​Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizat var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve bu tesisteki kullanıcı değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmamaktadır. Bağlantı bedeli başvuru sahibi tarafından AYEDAŞ'a ödenir. Dağıtım sistemine bağlanan kullanıcılardan onaylanan tarifeler kapsamında alınan bağlantı bedeli bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. ​​

Güç Değişimi

Mesken aboneleri dışında kalan tüketiciler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün %20'den daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte 7 iş günü içerisinde şirketimize başvurur. Şirketimizce tadilat projesi incelenir ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevap 15 gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir. Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir. Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. ​ ​​

Enerji İzni

Enerji izni, herhangi bir yapı, tesis için veya geçici süreli ihtiyaç için (şantiye, panayır, fuar vb.) talep edilen enerjinin bağlantı noktasının (havai hat şebekesi, saha dağıtım panosu, trafo AG panosu veya müstakilen tesis edilen trafo), kablo/iletken kesit ve standartlarının, geçerlilik süresi 180 gün ile sınırlı olmak üzere tayin ve tespitidir.​ ​​ ​​

İstisnai Başvuru Belgeleri

Bağlantı başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler haricinde aşağıda istisnai başvurular ve açıklamaları bulunmaktadır: ​

 • Enerji müsaadesi taleplerinde Adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerinin yanı sıra şebekeye bağlanmayı talep ettiği tarihin de yer aldığı enerji müsaadesi başvuru dilekçesi,
 • Bağlantı başvurusunda Yapı ruhsatı ibraz edilir, Yapı Ruhsata tabi yapı değilse ilgili belediyeden ruhsata tabi olmadığına dair belge
 • Başvuru yapılan tesis tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjisi kullanacak ise, DSİ'den veya ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan su kullanma belgesi
 • Panayır, fuar vb. yerler için yetkili makamlardan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) alınmış izin belgesi
 • Maden arama, sondaj gibi faaliyetlerle ilgili olatak izin veren kuruluştan alınacak belge

TEİAŞ ile Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşması yapmış müşterilerin, Dağıtım Yönetmeliği m. 6/4 uyarınca, anlaşma gücünün değiştirilebilmesi için 1250 kVA üzerinde güç talebinde bulunan tüm başvuru sahipleri için imzalı ve kaşeli bilgi formu aranmaktadır. ​

Yetkili Elektrikçi Listesi Sorgulama

Yükleniyor

yükleniyor